Fravær / innlogging

Alt fravær skal varsles med melding

Klasserom

Foresatte kan registrere og sjekke fravær ved å logge seg inn på Visma via ID-Porten. For at du skal kunne logge inn må skolen ha registrert ditt fødsels- og personnummer i systemet (Visma). Dersom du ikke får til å logge inn, ta kontakt med resepsjonen

Elevfravær skal registreres i Visma.
Foresatte kan registrere fremtidig fravær på vegne av elever, men elever må selv registrere egenmelding. Dersom du har problemer med å logge inn for å registrere fravær kan du sende beskjed om fraværet til elevens kontaktlærer inntil innloggingsproblemet er løst.

Liste over kontaktlærere finnes bakerst i
elevens håndbok

Elever over 18 år melder inn fravær selv.

Foresatte for elever under 18 år ved Oslo by steinerskole kan få tilgang til informasjon om elevens skolegang. Fravær, tilstedeværelse, anmerkninger og varsler om nedsatt vurdering i orden eller oppførsel er ting foresatte kan sjekke gjennom skolens elektroniske fraværssystem (informasjon om pålogging kommer så snart det foreligger). 

Foresattes innlogging for elever under 18år er i Visma InSchool. Visma InSchool (VIS) er det skoleadministrative systemet alle videregående skoler i Oslo bruker. Som foresatt kan du logge deg inn med ID-porten. Her kan du få oversikt over timeplaner, læreplaner, ditt barns historikk og du kan lese meldinger som er sendt deg.

Visma InSchool erstatter tidligere systemer for oversikt over elevens halvårsvurderinger, standpunktkarakterer, fravær og anmerkninger, i tillegg til eventuelle varsler om fare for nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel og manglende karaktergrunnlag i fag. Elever over 18 år bestemmer selv hva du som foresatt skal ha tilgang til i systemet. 

Dette får du tilgang til
I Visma InSchool får du tilgang til varsler og meldinger som er sendt til deg fra skolen. Du kan som foresatt endre eget telefonnummer og e-postadresse.

I Visma InSchool får du oversikt over: 

  • egne barns personalia 
  • dine registrerte kontaktopplysninger 
  • timeplaner 
  • læreplaner  
  • historikk (fravær i antall dager/timer, halvårsvurderinger, standpunktkarakterer)
  • varselbrev (under menypunktet kommunikasjon – varselbrev)

 

Slik logger du på
Du logger deg inn på: byskolen.inschool.visma.no  

via ID-porten (samme pålogging som for eksempel i nettbank).  

Instruksjonsvideoer for foresatte

Se denne instruksjonsvideoen for å få mer informasjon om hvordan Visma InSchool fungerer: https://youtu.be/RLr5NJWp_wY 

Vi vil understreke at kommunikasjon mellom skolen og foresatte utover fraværet fortsatt skal forgå på epost, ikke som vist på video, og at steinerskolens fagplaner ikke er tilgjengelig i Visma, men er å finne på forbundets nettside under pedagogikk/nye fagplaner for videregående. 
Skolens fraværsreglement

§ 2 FRAVÆR

§ 2-1 Generelt

Eleven må ikke være fraværende fra skolen uten at eleven er hindret av sykdom, annen tvingende grunn eller har fått innvilget permisjon etter nærmere fastsatte regler. Udokumentert fravær over 10% fører til at det ikke gis halvårsvurdering eller standpunktkarakter. 

§ 2-2 Sykefravær

For fravær som skyldes sykdom gir eleven selv egenmelding. Egenmelding skal gis til kontaktlærer samme dag som sykefraværet tar til. 

§ 2-3 Forsinkelser

Eleven skal være på plass i undervisningsrommet til riktig tid. For sent fremmøte registreres som fravær. Fravær inntil 15 minutter føres som en ordensanmerkning, og fravær lengre enn 15 minutter føres som en skoletimes fravær.

§ 2-4 Permisjon

Søknad om permisjon ut fra helsemessige, sosiale eller familiære grunner rettes til daglig leder. 

Det føres normalt fravær i permisjonstiden, se ellers reglementets § 2-7.

§ 2-5 Organisert studiearbeid

Søknad om organisert studiearbeid på grunn av faglige forhold, slik som musikkøvelser, studier eller andre forhold som har noe å gjøre med skolens undervisning, rettes til daglig leder. Søknad om organisert studiearbeid må leveres minst en uke på forhånd. Eleven har plikt til å holde seg faglig à jour. Fravær ved organisert studiearbeid føres som ikke tellende fravær. 

§ 2-6 Ferie

Søknad om fri på grunn av feriereise, kjøretimer eller lignende defineres ikke som gyldig grunn for permisjon.

§ 2-7 Tellende og ikke tellende fravær

Faglærer registrerer alt fravær.

Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemålet etter endt skolegang. For inntil sammenlagt 10 skoledager kan eleven be om at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet hvis det kan dokumenteres at det skyldes:

a. helse- og velferdsgrunner. Fravær av helsegrunner må være av mer enn tre dagers varighet og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

b. arbeid som tillitsvalgt

c. politisk arbeid

d. hjelpearbeid

e. lovpålagt oppmøte

f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

g. medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke kan kreve at inntil to dager fravær knyttet til religiøse høytidsdager skal strykes innenfor rammen på 10 dager.

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller daglig leder skal ikke regnes som fravær.

§ 2-8 Bortfall av karakter ved fravær

I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget. Eleven kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at dette fraværet skyldes slike grunner som er nevnt i § 2-7 bokstav a til g.

For denne bestemmelsen unntas fravær dokumentert av lege eller annen sakkyndig fra første fraværstime. Dokumentert timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, lege, BUP e.l. unntas.

Dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at fraværsgrensen på 10 prosent skal gjelde, kan en elev som har inntil 15 prosent udokumentert fravær i et fag også få vurdering med karakter. Avgjørelsen tas av daglig leder. Læreren må i alle tilfelle ha tilstrekkelig grunnlag for å gi vurdering.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.