Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Oslo by steinerskole har en inkluderende kultur generelt med hensyn til vektlegging av et godt arbeidsmiljø og nulltoleranse for all type diskriminering.

 

Vår virksomhet

Oslo by steinerskole er en privat videregående skole med rundt 470 elever fordelt på fem klasser pr trinn. Vi søker å utvikle våre elever både faglig og sosialt. Skolen skal være et trygt sted både å jobbe og være elev.

Skolen finansieres ved Statstilskudd og skolepenger, fastsatt etter enhver tid gjeldende regler.

 

Aktsomhetsvurderinger og risikoområder

Internt
Menneskene er kjernen i vår virksomhet og det er grunnleggende for oss å ivareta alle med tilknytning til skolen, både elever og ansatte.

Oslo by steinerskole jobber kontinuerlig med å overholde gjeldende lovgivning. Vi har varslingsrutiner for både ansatte og elever slik at vi kan sette i gang tiltak for å rette opp.

Vi mener at interne prosesser og etterlevelse av norsk lovverk ivaretar risikoområdene, samtidig som vi jobber med kontinuerlig forbedring.

Risiko i leverandørkjeden
Vi leier skolebygningen og har satt bort drift av IT til ekstern leverandør. Regnskap og lønn gjennomføres også eksternt, i tillegg har vi et rengjøringsbyrå som har ansvaret for vask av skolen.

For øvrig dreier våre innkjøp seg hovedsakelig om kjøp av skolemateriell, samt møbler til klasserom og spesialrom. 

Vi har foretatt en vurdering av alle leverandører som overstiger årlige innkjøp på NOK 100 000.

Våre leverandører er for det meste fra Norden og opererer hovedsakelig utenfor risikoutsatte bransjer, virksomheter eller produkter. Tjenester knyttet til renhold har en noe forhøyet iboende risiko, men området betraktes som godt håndtert i dag.

Etter gjennomgangen anser vi risikoen for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold som lav.

Tiltak
Vår aktsomhetsvurdering viser gjennomgående lav risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i egen drift, samt hos leverandører. For å opprettholde dette har vi følgende rutiner:

  • Større innkjøp attesteres av ledelsen som også sjekker leverandør
  • Fast punkt på de årlige planleggingsdagene ved skolestart om bevisstgjøring av hvilke leverandører som skal benyttes
  • Vi har etablerte rutiner for varsling og tilbakemelding på arbeidsplassen
  • Alle nye elever får utdelt elevenes håndbok som gir innblikk i rutiner og regler på skolen
  • Åpenhetsloven behandler på styremøte hvert år i mai

Ved informasjonskrav kan en skriftlig henvendelse sendes til Daglig leder Bernard Daub, Bernard.Daub@byskolen.no

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.