Misvisende fra kunnskapsministeren! Rektor Bernard Daub svarer på Brennas debattinnlegg i Dagsavisen

Brenna ser fortsatt bort fra definisjonen og grunnlaget for dette tilskuddet. Likebehandlingstilskuddets formål er ikke å gi mer, men å sørge for at private skoler får de samme vilkår som offentlige.

Nei, det er på ingen måte overraskende at en Ap-regjering ønsker å begrense privatisering avnorsk skole, signalene fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Dagsavisen 31. oktober) har værttydelige på det fra første stund.

Det er betryggende å lese at regjeringen ønsker at det skal finnes noen alternative skoler, eller«supplement» til de offentlige skolene som hun kalte det. Det er slik vi forsto det. Det er derforoverraskende at første tiltak i hennes ryddejobb er å redusere tilskuddet til skoler somrepresenterer et slikt supplement.

Hun ser fortsatt bort fra definisjonen og grunnlaget for dette tilskuddet.Likebehandlingstilskuddets formål er ikke å gi mer, men å sørge for at private skoler får desamme vilkår som offentlige.

At tilskuddet til de private skolene har økt de siste ni årene er en konsekvens av foreldrenesønske om å kunne velge fritt den skole og pedagogikk de betrakter som riktig for sitt barn. Det eroverraskende at en regjering i det demokratiske Norge i 2022 ønsker å begrense dennevalgfriheten.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet er ikke så dramatiske som påstått, økningen er minimal:

«Hausten 2021 gjekk 4,3 pst. av grunnskuleelevane i private skular, mot 4,1 pst. året før. Hausten 2021gjekk 8,7 pst. av elevane i vidaregåande opplæring i private skular, mot 8,3 pst. året før. Dei siste ti årahar det vore ein auke i prosentdelen elevar i private grunnskular og i private vidaregåande skular. Iskuleåret 2009–10 gjekk 2,4 pst. av elevane i grunnskulen og 6,4 pst. av elevane i vidaregåandeopplæring i privatskular.»

Det er beklagelig at Brennas beskrivelse av Oslo by steinerskoles sak i retten er

ufullstendig

referert og misvisende. Hun unnlater å referere at Høyesterett ga oss medhold i atdepartementets saksbehandling var kritikkverdig og mangelfull. Forskjellsbehandling var etfaktum og grunnleggende rett for at like tilfeller ble behandlet likt var ikke ivaretatt.

Like misvisende er det at hun skriver at Stortingets flertall likevel vedtok dette tilskuddet somAp i flere år har prøvd å rydde opp i.

Tidligere innstilling fra utdanningskomiteen i 2013 viser tydelig at flere partier, i likhet medHøyesterett, forsto hva denne saken dreide seg om:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er kjent med atenkelte videregående skoler, godkjent etter privatskoleloven, og som driver likeartet virksomhet med likfagplan, mottar ulik statsstøtte pr. elev. Dette dreier seg bl.a. om musikklinje på henholdsvis KongshaugMusikkgymnas og Oslo By Steinerskole. Disse medlemmer reagerer på at ikke like tilfeller behandles likti tilskuddssammenheng, og vil henstille departementet om reell likebehandling ved tildeling av midlertil skoler godkjent etter privatskolelova.»

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.