Skolens struktur

Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform så langt det passer til fagets egenart. Lærestoffet beskrives så konkret som mulig, det drøftes i samspill med elevene, og eleven gjør til slutt sine egne selvstendige vurderinger i møte med stoffet.

Oslo by steinerskole sett fra St. Olavsgate

Skolens pedagogiske profil

Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform så langt det passer til fagets egenart. Lærestoffet beskrives så konkret som mulig, det drøftes i samspill med elevene, og eleven gjør til slutt sine egne selvstendige vurderinger i møte med stoffet. Metoden blir brukt i alle fag. Vår erfaring er at dette er en fruktbar metode, som fører til at elevene utvikler selvstendighet, modenhet, kreativitet og evne til å utvikle begreper.

Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag, men sammensetningen, stoffmengden og de faglige kravene varierer fra linje til linje. Realfaglinjen og humanistlinjen har vekt på de teoretiske fagene, kunstlinjen og musikklinjen har vekt på de kunstneriske fagene, og medier og kommunikasjonslinjen har større vekt på de praktiske fagene.

Timeplanstrukturen med perioder med hovedfag de to første timene av dagen, og veksling mellom fagtimer med forskjellig egenenart videre utover dagen, støtter opp under den utviklingen av hele mennesket som står sentralt for oss i Steinerskolen. Kunst- og håndverksfagene er også organisert i periodeundervisning med fokus på ett emne av gangen. Dermed blir skoledagen mindre oppstykket. Lærebøker blir benyttet i mindre grad enn i den offentlige skolen, men tilpasset fagets behov. Det vil si at i noen fag brukes skolebøker jevnlig, i andre fag som referanselitteratur og i andre fag brukes andre former for læremidler.

Vurdering

Arbeidet ditt på Oslo by steinerskole vil bli vurdert mange ganger og på mange forskjellige måter gjennom tiden din her. Vurderingen har to forskjellige funksjoner. Den ene er å veilede og rettlede arbeidet ditt, slik at det blir bedre, at du får større utbytte av det og at du utvikler deg. Den andre funksjonen til vurderingen er å vise hvor du står i forhold til de faglige målsettingene.

I steinerskolen har vi tradisjonelt vært mest opptatt av den første funksjonen, og her ved Oslo by steinerskole ønsker vi å fortsette den tradisjonen. Den veiledende vurderingen vil for det meste være muntlig og uformell, men har også formelle og skriftlige elementer. Hvert halvår skal du ha en formell samtale med kontaktlæreren din om hvordan det går på skolen og med fagene. Til den ene samtalen blir foreldrene dine også invitert.

I alle fag skal det også gjøres formell vurdering av hvor godt du gjør det faglig. Faglæreren din skal informere deg om hva det legges vekt på ved vurderingen av det faglige arbeidet. Det er vanlig at dette er en kombinasjon av faglig aktivitet i timene, prøver og innleverte arbeider. Det er forskjeller fra fag til fag i hva som vektlegges, og du vil også ofte oppleve at det innenfor samme fag vurderes forskjellige elementer til forskjellige tider.

For at faglæreren skal kunne gi deg vurdering, er det viktig at du gjennomfører alle elementene som danner grunnlaget for vurderingen. Hvis du ikke gjør det, kan du miste grunnlag for vurdering i faget eller perioden. Hvis du står i fare for å miste vurdering i et fag fordi det ikke er grunnlag for å vurdere deg, skal du ha skriftlig varsel om det.

Etter hver hovedfagsperiode får du en skriftlig vurdering av arbeidet ditt i perioden, ofte med råd og veiledning om hvordan du kan forbedre deg i faget. Slike skriftlige vurderinger brukes også etter mange undervisningsperioder i kunst- og mediefag, og etter større arbeider generelt. Disse skriftlige vurderingene er også del av den formelle faglige vurderingen, som munner ut i en sluttvurdering når faget avsluttes.

Til jul hvert år får du en kortfattet oversikt over hvor du står faglig i hvert av fagene du har det året, slik at du og foreldrene dine kan se hvordan det går. Til sommeren hvert år får du en mer fyldig skriftlig vurdering av arbeidet og resultatene dine i hvert enkelt fag.

De fleste fag avsluttes først i Vg3, og da får du i tillegg til den skriftlige vurderingen også en tallkarakter i faget. Disse tallkarakterene føres opp på et vitnemål og gir deg en poengsum som du bruker hvis du skal konkurrere med andre om studieplasser i høyere utdanning. Noen fag avsluttes tidligere enn Vg3, og den avsluttende vurderingen din i disse fagene kommer også på vitnemålet ditt.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.